Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.11.03 Autor: Weronika Reszka

Zmiana sposobu odbierania odpadów komunalnych od 1 stycznia 2023 r.

Zmiana sposobu odbierania odpadów komunalnych od 1 stycznia 2023 r.

Referat Gospodaki Odpadami uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2023 r, zmienia się sposób gromadzenia odpadów komunalnych wg poniższych zasad:

Odpady segregowane typu SZKŁO, PAPIER, BIOODPADY należy wystawiać do odbioru luzem, w znormalizowanych jakościowo pojemnikach, zachowując odpowiednią kolorystykę pojemników:


SZKŁO – w pojemniku w kolorze zielonym,
PAPIER – w pojemnik w kolorze niebieskim,
BIO – w pojemniku w kolorze brązowym.

Oznacza to, że do zbierania tych odpadów nie będzie można już stosować foliowych/plastikowych worków. Powyższe jest związane z koniecznością zaprzestania zanieczyszczania workami foliowymi odpadów selektywnie zebranych.
Jednym wyjątkiem są zmieszane odpady opakowaniowe tzw. plastik, które nadal będzie można gromadzić w workach bądź pojemnikach  w kolorze źółtym.

Szczegółowo zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przodkowo przedstawia Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Przodkowo, przyjęty uchwałą nr XXXV/390/2022 Rady Gminy w Przodkowie z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przodkowo.

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przodkowo 2022

Jednocześnie informujemy, iż pojemniki do segregacji odpadów tj. na szkło, papier i bio zapewni Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Wybrany wykonawca zapewni również, dla każdego gospodarstwa domowego, pojemnik na odpady kuchenne (6l) wraz z rocznym zapasem worków. Worki te są kompostowalne i biodegradowalne.


Przypominamy, iż kolory pojemników, w których zbierane są wybrane frakcje wynikają z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska - Gmina realizuje jedynie odgórne zarządzenia.

W przypadku, gdy zgromadzona ilość odpadów nie będzie mieścić się w pojemnikach, każdą ilość odpadów zbierancyh selektywnie, można dostarczyć do PSZOK-u.


Ponadto, od 1 stycznia 2023 r. wprowadza się do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych, przy ul. Makowej 30 w m. Przodkowo tzw. Kartę mieszkańca. Oddawanie odpadów komunalnych odbywać się będzie wyłącznie za okazaniem Karty mieszkańca, który umożliwi identyfikację każdej nieruchomości oraz ilości oddawanych odpadów.
Kartę mieszkańca można odbierać w Urzędzie Gminy w Przodkowie, w pok. nr 3, w godzinach pracy tut. Urzędu Gminy.