Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Oświata

kontakt:

Dorota Kielinska
Kierownik referatu oświaty
tel.: +48 58 5001615
dorota.kielinska@przodkowo.pl

Marzena Węsierska
Inspektor ds.oświaty
tel.: +48 58 5001616
marzena.wesierska@przodkowo.pl


Do zadań Referatu Oświaty należą w szczególności sprawy związane z obsługą administracyjną szkół :

  1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły i przedszkola,
  2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkola,
  3. Koordynowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem publicznych szkół i przedszkola,
  4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych,
  5. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
  6. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji (stypendia, wyprawka szkolna, zasiłek losowy),
  7. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Przodkowo,
  8. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów, nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w zakresie wynikającym z przepisów ustawy karta nauczyciela i ustawy o systemie oświaty,
  9.  Prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników szkół na emerytury/renty, oraz zgłaszanie pracowników do ZUS,
  10. Współpraca z Kuratorium Oświaty w sprawach dotyczących placówek oświatowych,
  11.  Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń w sprawach dotyczących placówek oświatowych,
  12.  Prowadzenie spraw związanych z awansem nauczycieli,
  13.  Przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola,
  14.  Zapewnienie dowozu uczniów do szkół,
  15.  Przygotowywanie wspólnie z dyrektorami projektów budżetu,
  16.  Przygotowywanie sprawozdań, ocen i analiz w zakresie oświaty oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych podległych szkół,
  17.  Przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkola,
  18.  Kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież,
  19.  Podejmowanie działań mających na celu korzystanie z programów i środków Unii Europejskiej skierowanych na działalność oświatową,
  20.  Sprawy związane z ZFŚS placówek oświatowych,
  21. Nadzór nad grobami ofiar terroru II wojny światowej,


Informacje na temat projektów:
Skrzydła wiedzy
Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
Kontynuacja programu nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
 


Placówki oświatowe
Publiczne placówki oświatowe
Niepubliczne placówki oświatoweInformacje dotyczące dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników znajdują się na stronie http://www.bip.przodkowo.pl
Informacje dotyczące wyprawki szkolnej znajdują się na stronie http://www.bip.przodkowo.pl
Informacje dotyczące stypendiów socjalnych znajdują się na stronie http://www.bip.przodkowo.pl

Informacje dotyczące stypendiów motywacyjnych znajdują się na stronie http://www.bip.przodkowo.pl
Informacje dotyczące dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka znajduja się na stronie http://www.bip.przodkowo.pl