Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.09.06 Autor: Monika Warkusz

Podsumowanie programu

Podsumowanie programu


Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest-edycja 2021
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
 
  1. Tytuł zadania - pełna nazwa zadania wnioskowanego do dofinansowania:
Treść
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy województwa pomorskiego (edycja 2021)
 
  1. Opis zadania i osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego
Treść
Celem zadania było doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwianie.
             Usuwanie wyrobów zawierających azbest  odbywało się ze wsparciem środków WFOŚiGW w Gdańsku.  Na terenie gminy Przodkowo wyroby zawierające azbest były sukcesywnie usuwanie w zależności od zużycia, wykonania ich konserwacji, zabezpieczenia oraz stopnia pilności. Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne było dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne. Realizacja programu przyczyniła się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.
            Udział w konkursie wzięło 12  osób fizycznych. Uczestnictwo w konkursie przyczyniło się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Środki z dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW umożliwiły realizacje następujących prac:
- demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest, transport i utylizację z 10 posesji
- transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z 2 posesji
 Dzięki dofinansowaniu udało się zutylizować 41,04 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 46 730,52 zł, z czego przypada na:
- koszt kwalifikowalny : 21 154,00 zł
- dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW wynosi 21 154,00 zł
- Dofinansowanie w formie dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych
Zadanie jest współfinansowane w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” .