Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.08.17 Autor: Monika Warkusz

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o dodatek węglowy 2022. Pobierz i wypełnij, by dostać dopłatę węglową! Rozporządzenie ws. rządowego wzoru wniosku o dodatek węglowy podpisane, od dziś można go składać w gminnym centrum informacji w Urzędzie Gminy w Przodkowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwieżytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego)
W związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym:
1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
2. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
3. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.
4. Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.
5. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa sie w terminie do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego wersja edytowalna do przesłania za pomocą epuap