Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.03.29 Autor: Dorota Kielinska

Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków - projekt  pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo

Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków - projekt pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
Gmina Przodkowo. Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków
dzięki przedłużeniu projektu
pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.            Trwają dodatkowe zajęcia edukacyjne w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Przodkowie, Pomieczynie, Czeczewie, Wilanowie i Szarłacie.
Projekt zakłada przede wszystkim podniesienie jakości przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz realizację zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.


Ogólnie projektem do 23 czerwca 2023 roku zostanie objętych 172 uczniów, którzy otrzymają możliwość wzięcia udziału w zajęciach takich jak: j. angielski, robotyka, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (czyli współpraca w grupie, komunikacja, przedsiębiorczość, inicjatywność), oraz zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych takie jak: zajęcia z metody dobrego startu, czy metody Weroniki Sherborne.
Ponadto projekt przewiduje wsparcie dla 15 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci.

Aby zajęcia przeprowadzić fachowo i na odpowiednim poziomie w placówce wychowania przedszkolnego w Wilanowie zostanie przeprowadzony remont pomieszczenia przedszkolnego, dzięki któremu uzyskamy nowe trwałe miejsca wychowania przedszkolnego. Ponadto szkoła otrzyma doposażenie pomieszczenia obejmujące m. in. zakup mebli dla dzieci oraz materiałów dydaktycznych oraz narzędzi TIK.
Pozostałe placówki otrzymują materiały dydaktyczne oraz narzędzia TIK do prowadzenia zajęć.

Trzeba oczywiście wspomnieć, że dzięki pozyskanym przez Samorząd Gminy Przodkowo środkom finansowym możliwa jest dalsza realizacja projektu przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.
Ogólna wartość projektu  595.311,21 zł z czego z UE 506.014,53 zł.

Poniżej harmonogram obecnie prowadzonych zajęć od marca 2022 roku w poszczególnych placówkach wychowania przedszkolnego:

OWP Przodkowo:
zajęcia z robotyki,
zajęcia z języka angielskiego
zajęcia z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

W zajęciach uczestniczy 131 dzieci.

OWP Czeczewo:
zajęcia z języka angielskiego,
zajęcia z robotyki,
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne,
zajęcia z Metody Dobrego Startu
zajęcia z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

W zajęciach uczestniczy 28 dzieci.

OWP Pomieczyno:
zajęcia z Metody Dobrego Startu,
zajęcia z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
zajęcia z robotyki,

zajęcia rozwijające kompetencje społeczne.

W zajęciach uczestniczy 39 dzieci.

OWP Szarłata:
zajęcia z robotyki.

W zajęciach uczestniczy 6 dzieci.

OWP Wilanowo:
zajęcia z robotyki,
zajęcia z języka angielskiego,
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, 
zajęcia z Metody Dobrego Startu,
zajęcia z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

W zajęciach uczestniczy 39 dzieci.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach rozwijając swoje kompetencje, kreatywność, logiczne myślenie, działanie, zaangażowanie oraz sprawność manualną. Zajęcia dają możliwość integracji i współpracy w grupie. 
Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022 Galeria Kontynuacja nowe OWP 2022