Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.09.02 Autor: Katarzyna Markowska

Procedury bezpieczeństwa i postępowania

Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania Urzędu Gminy Przodkowo w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
(wyciąg dla społeczności gminy)

1.    W związku z sytuacją epidemiczną związaną z ryzykiem zagrożenia wirusem SARS CoV-2 wprowadza się specjalne zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Przodkowo.
2.    Dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby obsługiwanych interesantów.
3.    W ramach możliwości zachęca się interesantów do załatwiania spraw urzędowych za pomocą zdalnych form komunikacji, w szczególności prowadzenia konsultacji telefonicznych, wykorzystania poczty elektronicznej, w tym profilu zaufanego, wykorzystania bankowości elektronicznej oraz formy pisemnej za pośrednictwem skrzynki odbiorczej lub listu pocztowego.
4.    Wejście główne do budynku (od strony ulicy Kartuskiej) zostaje zamknięte do odwołania.
5.    Jedynym czynnym wejściem do budynku jest wejście boczne (od strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Przed czynnym wejściem do budynku tworzy się zadaszenie w celu polepszenia warunków oczekiwania na załatwienie sprawy w urzędzie przez interesantów. Miejsce zadaszone wyposaża się w miejsca do siedzenia z zachowaniem reżimu dystansu społecznego.
6.    Przy wejściu tworzy się śluzę, a naprzeciw wejścia tworzy się stanowisko portiera, który odpowiada za monitorowanie ruchu interesantów.
7.    Portier monitoruje spełnienie szczególnych wymogów sanitarnych przez interesantów.
8.    Interesant może zostać wpuszczony do urzędu wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
9.    Podczas wizyty w urzędzie przez cały czas przebywania interesant zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 (wyciąg dla społeczności gminy)

1.    Pracownicy Urzędu Gminy Przodkowo zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2
2.    Pracownik urzędu, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:
1)    duszność,
2)    stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
3)    objawy przeziębieniowe,
4)    gorączka,
5)    kaszel,
6)    duszności i kłopoty z oddychaniem,
7)    bóle mięśni i ogólne zmęczenie
nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony wirusem
SARS-CoV-2.
3.    Mieszkaniec Gminy Przodkowo oraz osoba przebywająca na terenie gminy w przypadku zauważenia objawów, o których mowa w pkt. 2 telefonicznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony wirusem SARS-CoV-2.