Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Przodkowo – ANKIETA

Realizując obowiązek wynikający z zapisów Uchwały nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu Gmina Przodkowo musi wykonać w 2021 roku inwentaryzację źródeł ciepła, jakie posiadacie Państwo na swoich nieruchomościach. Dane te są niezbędne do określenia ilości kotłów/piecy wymagających wymiany źródła ekologiczne.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wypełnienie poniższej ankiety w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

Ankieta

I. Dane adresowe właściciela/zarządcy nieruchomości
Lokalizacja lokalu/budynku
II. Rodzaj nieruchomości, której dotyczy oświadczenie
III. Dane ogólne budynku
Liczba kondygnacji (zaznacz):
IV. Rodzaj ogrzewania, stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)
Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)
V. Źródło do przygotowania ciepłej wody użytkowej
VI. Informacje odnośnie odnawialnych źródeł energii
należy zaznaczyć, które odnawialne źródło energii Państwo posiadają:
VII. Źródło pozyskanych danych (osoba wypełniająca ankietę)
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie Wójt Gminy w Przodkowie. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo, nr tel. 58 500 16 00, mail: ug@przodkowo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Mogą się Państwo z nią kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo, nr tel. 58 500 16 00, mail: ug@przodkowo.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą oraz przez Gminę obowiązków wynikających z UCHWAŁA NR 308/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r.w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
4. Państwa dane przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją wyłącznie w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu o którym mowa w pkt. 3;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa; tel. 22 860 70 86).
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji celu o którym mowa w pkt. 3.