Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.01.27 Autor: Katarzyna Markowska

Ogłoszenie o naborze członków do Komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Wójt Gminy Przodkowo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przodkowo w roku 2021.
I. Informacje ogólne:
 1. Wójt Gminy Przodkowo zaprasza osoby wskazane przez Organizacje Pozarządowe lub podmioty   wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.
2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji konkursowej  reprezentujących Organizacje Pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji konkursowej.
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
4. W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić kandydaci, którzy nie reprezentują organizacji /podmiotów biorących udział w konkursie oraz nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udziału w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do bezstronności.
II. Zadania komisji konkursowej:
  1. Ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu
  2. Opiniowanie zgłoszonych ofert
  3. Rekomendowanie Wójtowi Gminy Przodkowo propozycji wyłonionych ofert i wysokości dotacji
III. Termin i sposób zgłaszania kandydatów:
Kandydatów należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w  Urzędzie Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo w terminie do 05 lutego 2021 roku – godz. 14.30. Za termin złożenia  oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

W celu dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Markowską – Inspektorem ds. promocji , kultury i sportu Tel 58 5001622.

Formularz zgłoszenia kandydata